ÖNEMLİ FİİLLER

A

abandon quit, stop bırakmak, terk etmek

abate decrease, fall azalmak, düşmek

abide (by) conform to kurallara uymak

abolish eliminate feshetmek, bozmak

abound thrive, flourish fazlalaşmak

accelerate speed up, boost hızlandırmak

accompany escort, go with eşlik etmek

accomplish fulfill başarmak, bitirmek

accumulate gather toplamak

accuse charge, blame suçlamak

achieve attain, get elde etmek

acknowledge admit, recognize kabul etmek

act behave davranmak

adapt get used to alışmak

address speak to hitap etmek

adhere stick yapışmak, bağlı olmak

adjust regulate, alter ayarlanmak, düzenlemek

administer govern, manage yönetmek

admire adore hayran olmak

adopt take on, accept benimsemek

adore admire, worship tapmak, hayran olmak

advise counsel tavsiye etmek

advocate support, claim savunmak, iddia etmek

aid help, support yardım etmek

affect influence etkilemek

affirm confirm onaylamak

afford pay for maddi gücü yetmek

age grow old yaşlanmak, büyümek

agree consent, concur kabul etmek

allow permit, let izin vermek

allocate assign, attribute tahsis etmek

allure charm cezbetmek

alter change, shift değiştirmek

amaze astonish etkilemek, büyülemek

amplify incerease artmak

amend alter, adjust değiştirmek (kanun)

amuse entertain eğlendirmek

annoy ırritate, disturb rahatsız etmek

anticipate expect, foresee beklemek, öngörmek

apologize say sorry özür dilemek

appeal demand, plea istemek

appear originate, emerge ortaya çıkmak

approve agree, consent onaylamak

avert avoid bertaraf etmek

B

ban prohibit, outlaw yasaklamak

bargain negotiate pazarlık etmek

be exposed to live, go through yaşamak, tecrübe etmek

bear stand, endure dayanmak, katlanmak

bear endure, last katlanmak

begin start, commence başlamak

behave act davranmak

behold observe, watch gözlemlemek

believe in accept inanmak

benefit form make use of faydalanmak

bet gamble bahse girmek

bind connect eklemek

blame accuse, charge suçlamak

bleed loose blood kanamak

blow propel, wind patlamak, esmek

boast possess sahip olmak

boost increase arttırmak

bother annoy, disturb rahatsız etmek

break out start, commence patlak vermek

breathe inhale nefes almak

bring about cause, lead to neden olmak

broadcast televise, transmit yayınlamak

broaden enlarge genişletmek

build construct, set inşa etmek, kurmak

burst explode patlamak

buy purchase satın almak

C

Calculate evaluate hesaplamak

call off stop, cancel durdurmak

cancel call off iptal etmek

captivate charm, enslave büyülemek, esir etmek

capture seize ele geçirmek

carve slice, cut up oymak, bölmek

cause lead to, trigger neden olmak

cease stop, quit bırakmak, durdurmak

celebrate rejoice kutlamak

censure criticize sansürlemek

certify confirm, verify onaylamak

challenge defy meydan okumak

change alter, shift değiştirmek

charge accuse, allege sorumlu tutmak

chase pursue, run after kovalamak, aramak

chase run after, follow kovalamak, takip etmek

cheat deceive, abuse kandırmak, sahtekarlık etmek

cite quote, indicate alıntı yapmak

claim allege, maintain iddia etmek

collect gather toplamak

combine unite birleştirmek, birleşmek

come across face, confront karşılaşmak

come out happen meydana gelmek

come to terms deal, settle anlaşmak

command control, rule yönetmek, komuta etmek

commune talk, communicate konuşmak

compel enforce zorlamak

compensate make up for telafi etmek

compete rival rekabet etmek

compile accumulate toplamak, derlemek

complain (about) criticize, protest şikayetçi olmak

complete full fill tamamlamak

comphrehend understand anlamak, kavramak

compromise cooperate anlaşmak, uzlaşmak

compute calculate hesaplamak

conceive (of) imagine düşünmek

concern (about) worry about endişe etmek

conclude discover, infer sonuca varmak

concur consent, agree kabul etmek

condemn denounce kınamak, lanetlemek

confess admit itiraf etmek

confine limit, restrict kısıtlamak

conform (to) abide, match uymak

confront face karşılaştırmak

confuse puzzle, perplex şaşırmak, karıştırmak

consent agree, concur kabul etmek

conserve preserve korumak

consider imagine, think düşünmek

consist (of) include oluşmak

console comfort teselli etmek, rahatlatmak

construct set, build kurmak

consume use up, exploit tüketmek

contain include, hold içermek

contradict (with) oppose çatışmak, çelişkiye düşmek

contribute add, donate katkıda bulunmak

conserve talk, negotiate konuşmak

convert change, transform değiştirmek

convey reflect yansıtmak

convince persuade ikna etmek

cooperate work together iş birliği yapmak

cope with deal with başa çıkmak

correspond talk, negotiate haberleşmek

counsel advise bilgi vermek, danışmak

count on trust, depend on güvenmek, kullanmak

counterfeit forge sahtekarlık yapmak

couple pair, double eşleştirmek

crack break çatlamak, kırılmak

credit trust, depend on güvenmek, kullanmak

criticize complain eleştirmek

crown enthrone taçlandırmak

crush squash, hit ezmek, itişmek

culminate end, finish bitmek, doruğuna çıkmak

cure heal, treat iyileştirmek

curtail limit, restrain azalma, azaltmak

curve bend, arc eğmek, bükmek

cycle recycle dönmek, devir etmek

D

damage harm, devastate zarar vermek

dare challenge cüret etmek

date relate to a period tarihine dayandırmak

deal with cope with uğraşmak

debate discuss tartışmak

deceive mislead kandırmak

decline refuse, turn down reddetmek

decode decipher çözümlemek

deft challenge, oppose karşı gelmek, isyan etmek

delay postpone ertelemek

deliver bring, transport ulaştırmak

demolish terminate, destroy harap etmek, yıkmak

demonstrate show, indicate göstermek

denote indicate, signifty göstermek, işaret etmek

denounce condemn kınamak

deny refuse, turn down reddetmek

depart leave, head for ayrılmak

depend on rely on, trust güvenmek

depict describe tasvir etmek

depreciate devalue değerini kaybetmek

derive originate, evolve türemek (kavram)

descend go down alçalmak

descend from follow soyundan gelmek

describe depict, define tasvir etmek

desert abandon terk etmek

deserve be worthy of hak etmek

destroy terminate yok etmek

detect specify belirlemek

detest hate, dislike nefret etmek

devastate harm badly yıkmak, mahvetmek

devise develop geliştirmek

devote dedicate adamak

diminish lessen azalmak

direct manage yönetmek

disappear fade away, vanish yok olmak

discard decline, refuse reddetmek

discern distinguish, separete ayırt etmek

disclose release açığa çıkartmak

discontinue stop, give up bırakmak

discover find out, conclude keşfetmek

discuss argue, converse tartışmak

dispatch send off göndermek

disperse scatter, break up parçalanmak

disregard ingore, neglect göz ardı etmek

disrupt disturb, upset bozmak

dissolve melt, soften çözülmek, erimek

distingusih separate, discern ayırt etmek

distribute hand out dağıtmak

diverge differ, disagree karşı olmak, farklı olmak

donate give, contribute bağışlamak

doubt hesitate şüphe etmek

dirft float, hover batmadan yüzmek

drive cause, lead to sürüklenmek, neden olmak

dwell reside ikamet etmek

E

Earth harm, devastate zarar vermek